انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

محمد رضا نامدار
8 ساله از رباط کریم
یاسمن یحیی زاده
11 ساله از قزوین
مهیار بهینی
12 ساله از گلستان
ابوالفضل بابایی
13 ساله از یاسوج
صنم
6 ساله از نظر آباد
علی زرنوش فراهانی
10 ساله از تهران
ترمه کرمی نیا
8 ساله از تهران
فاطمه زهرا
9 ساله از سربیشه