انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

باران بابایی
5 ساله از شهریار
نازنین زهرا ترکاشوند
10 ساله از تویسرکان
احسان عبادپور
10 ساله از اهر
نرجس ذاکری
9 ساله از بوشهر
کوثر محمدیان
5 ساله از قم
پرهام رضایی
8 ساله از تهران
امیرعلی محمودی
7 ساله از تهران

10 ساله از تهران