انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

فروزش
11 ساله از تهران
ستایش سعدی
13 ساله از خمینی شهر
طاها رضالو
10 ساله از تهران
باران بهرام خان
5 ساله از بابل
فربد
8 ساله از البرز
هستی طبری
5 ساله از بهشهر
علی زرنوش فراهانی
10 ساله از تهران
تهمینه شهرابی
14 ساله از تهران