انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

مهرنیا
6 ساله از
نیایش هاشمی
7 ساله از شیراز
شیدا فتاحی
13 ساله از تهران
سهیل اعرابی
6 ساله از نطنز
باران ذوالفقاری
8 ساله از تهران
نوروزی
4 ساله از تهران
یلدا آقا زیارتی
12 ساله از قم
فاطمه علیقارداشی
6 ساله از سرکان