انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

بهار دوست‌زاده
12 ساله از
هستی طبری
5 ساله از بهشهر
شادی چهارمحالی
14 ساله از تهران
طاها رشیدی
10 ساله از

10 ساله از تهران
امیرحسین فتحی
9 ساله از همدان
دلارا الله یاری
10 ساله از تهران
علی جعفرلو
11 ساله از ارومیه