انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال


6 ساله از مشهد
ستایش نکوییان
9 ساله از بوشهر
سارا خراسانچی
11 ساله از دماوند

8 ساله از تهران
معدنی
3 ساله از تهران
متین عمیدی
13 ساله از تهران
امیرمحمد صفی زاده
11 ساله از قزوین
هستی رزمی
10 ساله از