انتخاب بازه ی سنی بر اساس سال

آرشیدا
9 ساله از تهران
ابوالفضل بابایی
13 ساله از یاسوج
نازنین فاطمه شمسی
8 ساله از رودسر
امیرمحمد صفی زاده
11 ساله از قزوین
مارال پاپری
8 ساله از برازجان
رضا رکنی
9 ساله از تهران
نازگل
8 ساله از گرگان
یوسف
14 ساله از مشهد